بیست و چهارمین نمایشگاه پژوهش و فن آوری کشور

بیست و چهارمین نمایشگاه پژوهش و فن آوری کشور
۱۴۰۲/۰۹/۲۰

بیست و چهارمین نمایشگاه پژوهش و فن آوری کشور

"حضور در نمایشگاه"

کانتر اختصاصی موسسه فن آور اروم دردانه در بیست و چهارمین نمایشگاه پژوهش و فناوری کشور . 

مکان : تهران ، مصلی امام خمینی  

زمان 20-22 آذرماه 1402 

ساعت بازدید 10-19 

منتظر دیدار شما بزرگواران هستیم .

اشتراک گزاری: