کنسانتره گاو شیری

کنسانتره شیری معمولی و ویژه

کنسانتره شیری معمولی و ویژه تاثیر ویژه ای روی کاهش هزینه های دامداری دارد ، که سبب شده تا اروم دردانه با فرمولاسیون خاص خود اقدام به تولید این نوع کنسانتره کند.

کنسانتره گاو کم شیر

این کنسانتره از نوع کنسانتره های دامی است که از آن در اواخر دوره ی شیردهی گاو های شیرده با تولید کمتر از 20 لیتر استفاده میشود

کنسانتره گاو شیری متوسط تولید

این کنسانتره ویژه برای مصرف در اواسط دوره ی شیردهی گاو های شیرده با تولید 23-27 لیتر شیر فرموله گردیده.

کنسانتره گاو پرشیر

این کنسانتره جهت تامین نیاز دام های با تولید شیر بیش از 30 لیتر در روز فرموله شده است که همراه با علوفه مورد مصرف دام قرار میگیرد.

کنسانتره گاو شیری ویژه

این کنسانتره به صورت ویژه برای تغذیه ی گاوهای شیرده تازه زا فرموله شده است.

سیلاژ خوراک پایه

سیلاژ خوراک پایه