دان آماده مرغ گوشتی

سوپر استارتر مرغ گوشتی

سوپر استارتر مرغ گوشتی برای استفاده در هفته اول و با کیفیت بالا فرموله شده تا نیاز جوجه تازه متولد شده را تامین نماید.

پیشدان (استارتر)

سوپر استارتر مرغ گوشتی برای استفاده از روز 8 الی 17 و با کیفیت بالا فرموله شده تا نیاز جوجه را تامین نماید.

میاندان

استفاده از منابع پروتیین گیاهی باکیفیت مواد معدنی ویتامینه مرغوب

پسدان مرغ گوشتی

پسدان مرغ گوشتی اروم دردانه از بهترین پسدان های مرغ گوشتی است که حاوی بالاترین سطح انرژی همراه با تعادل اسید های آمید و متناسب با سطح انرژی است.